Reglement van de fotowedstrijd « Klimaatverandering”

Reglement van de fotowedstrijd « Klimaatverandering”

georganiseerd in 2022 door Daily Science in samenwerking met het KMI

Artikel 1

De fotowedstrijd “Klimaatverandering” is een wedstrijd die van 31/03/2022 tot en met 31/08/2022 wordt georganiseerd door het Belgische online medium “dailyscience.be“, Daily Science behoort tot de vennootschap Daily Science sprl, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 65 rue de l’Espérance, 6833 Mogimont, hierna te noemen “de Organisator”. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI). Deelname aan de wedstrijd “Klimaatverandering” is gratis. Het doel van de wedstrijd is een zo breed mogelijke wetenschappelijke interesse op te weken voor onderzoek en innovatie in België en door middel van digitale foto’s de gevolgen van de opwarming van de aarde in beeld te brengen. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de kandidaat zonder voorbehoud de onderhavige regels.

Artikel 2

De wetenschappelijke fotowedstrijd “Klimaatverandering” staat open voor het groot publiek en voor professionals werkzaam in de wetenschap en/of de fotografie, wonende te België.

Artikel 3

De wetenschappelijke fotowedstrijd “Klimaatverandering” biedt deelnemers de mogelijkheid om één tot drie foto’s in te zenden die verband houden met het thema klimaatverandering zoals waargenomen gedurende hun dagelijkse activiteiten in hun persoonlijke omgeving in België of in het buitenland.
De foto’s die voor deze wedstrijd worden ingezonden, moeten tussen 1 januari en 31 augustus 2022 door de deelnemer zijn vastgelegd. Een jury van vijf personen, geselecteerd door de Organisator, selecteert de winnaar van de fotowedstrijd “Klimaatverandering” volgens de criteria die zijn gedefinieerd in de artikelen 4 en 7 van dit reglement. De prijzen zullen eind september 2022 aan de winnaars worden uitgereikt gedurende een evenement te Brussel in het hoofdkwartier van het Koninklijk Meteorologisch Instituut.
De prijzen worden verdeeld in de volgende categorieën:

 • Publieksprijs, die wordt toegekend via een online stemsysteem dat tussen 1 en 21 september 2022 middernacht op de website van DailyScience.be opengesteld wordt;
 • Prijs van de jury, die wordt toegekend door de jury dewelke specifiek is samengesteld voor deze wedstrijd.
DE PRIJZEN

De “Publieksprijs” omvat een Canon EOS 850 D digitale reflexcamera en de bijbehorende 18-135 mm lens, ter waarde van 1.400 euro.
De “Juryprijs” omvat een Apple IPhone 13 Pro Max smartphone met hoogwaardige cameralenzen, ter waarde van 1.259 euro.

Ter gelegenheid van de prijsuitreiking verkrijgen de winnaars en hun gezin (vier personen per gezin) een VIP-bezoek van de belangrijkste KMI-faciliteiten in Brussel.
Bovendien zullen de winnende foto’s, evenals een selectie van foto’s die nuttig werden bevonden door de jury en het publiek maar geen prijs wonnen, op groot formaat worden afgedrukt en tentoongesteld in het KMI tijdens de opendeurdagen op 24 en 25 september 2022. Deze foto’s worden ook digitaal weergegeven op DailyScience.be.

Artikel 4

Enkel online inzendingen voor deelname aan de wedstrijd zijn toegelaten via de website www.dailyscience.be
De foto’s moeten in digitaal formaat worden ingezonden. De deelnemer uploadt deze op de website www.dailyscience.be bij de inschrijving voor de wedstrijd. De afbeeldingen moeten in JPEG- of GIF-formaat zijn van minimum één megabyte en maximum 10 megabyte . De foto’s moeten een minimale grootte hebben van 1500×2000 pixels. Kandidaten garanderen bij deelname dat de ingediende foto’s origineel zijn en geen inbreuk maken op de intellectuele eigendoms- en auteursrechten van derden. Plagiaat wordt niet getolereerd. De organisator, noch een andere partner, kan verantwoordelijk worden gehouden in geval van een geschil, of geschil veroorzaakt door een derde partij, betreffende de intellectuele eigendom- en auteursrechten van de foto. Geldige deelname vereist een vervollediging van het inschrijvingsformulier zichtbaar op de website van Daily Science.
Voor ontvankelijkheid van deelname dient bij elke foto een bijschrift te worden toegevoegd. Dit bijschrift omvat volgende elementen:
(1) de naam van het fotobestand;
(2) de titel van de foto;
(3) en de beschrijving van de foto. Dit laatste omvat een voor het groot publiek toegankelijke beschrijving van ten minste 10 regels waarin het doel van de foto wordt vermeld (i.e. wat werd gefotografeerd), wat de foto voorstelt, waarom de foto een bepaald aspect van klimaatverandering in beeld brengt en de plaats en het tijdstip waarop de foto werd genomen.
Het bijschrift betreft een originele tekst , geschreven door de deelnemer. De organisator behoudt zich het recht de tekst te wijzigen (inkorten, corrigeren, aanpassen, enz.) en zo nodig te vertalen in een of meerdere andere talen.

Artikel 5

De deelnemers stemmen ermee in de digitale originelen van de ingezonden foto’s ter beschikking te stellen van de organisator voor gebruik tijdens tentoonstellingen die verband houden met deze wedstrijd.

Artikel 6

De deelnemers van de wedstrijd geven toestemming aan Daily Science bvba om de ingezonde foto’s te publiceren en tentoon te stellen, gratis en via alle media, als onderdeel van de promotie van de fotowedstrijd “Klimaatverandering”.
Deze publicatie is wereldwijd en voor een maximumduur van 10 jaar na de deelname aan de wedstrijd.
De naam van de fotograaf zal altijd worden vermeld in alle publicaties en tentoonstellingen.
De publicatie en de tentoonstelling hebben geen enkel commercieel doel.

Artikel 7

De jury van de wedstrijd bestaat uit ten minste één beroepsfotograaf, een klimaatdeskundige, een vertegenwoordiger van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, een deskundige op het gebied van grafische vormgeving en de directeur van Daily Science. De jury baseert haar beslissingen op de volgende criteria: de relevantie van de foto voor het thema van de wedstrijd, de esthetiek van de foto, de technische kwaliteit van de foto en de kwaliteit van het bijschrift bij de foto.

Artikel 8

De beslissing van de jury is onherroepelijk. De jury behoudt zich het recht om geen winnaar te kiezen als zij van mening is dat geen enkele foto aan de selectiecriteria voldoet.

Artikel 9

De organisator van de wetenschappelijke fotowedstrijd “Klimaatverandering” behoudt zich het recht contact op te nemen met elke kandidaat om de informatie op zijn/haar inschrijvingsformulier te bevestigen of om andere redenen die hij/zij noodzakelijk acht.

Artikel 10

Deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor alle kosten die zij maken in verband met hun deelname aan de wedstrijd, evenals voor de kosten van hun apparatuur, waaronder hun computersysteem, internetabonnement, enz.

Artikel 11

Hoewel de Organisator alles in het werk stelt om de ontvangen foto’s met de grootste zorg te behandelen, wijst hij elke aansprakelijkheid af in geval van beschadiging of verlies tijdens het hanteren van de foto’s of in geval van wijziging of verlies van gegevens tijdens het downloaden. Bovendien kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de deelnemer zou hebben geleden als gevolg van een element dat buiten de redelijke controle van de Organisator valt, bijvoorbeeld in geval van een probleem in verband met het computernetwerk, een infectie met een computervirus of een toegangsbreuk.

Artikel 12

De Organisator behoudt zich het recht deze wedstrijd te verlengen, in te korten, te wijzigen of te annuleren wegens gebeurtenissen waarover hij geen controle heeft. Indien deze wedstrijd niet zou kunnen plaatsvinden zoals gepland – als gevolg van oorzaken die buiten de controle van de Organisator vallen (vb., een computervirus, een bug, een interventie of een externe en ongeoorloofde inbraak in het computersysteem, fraude, inclusief het gebruik van een robot, een technische storing) die het beheer, de veiligheid, of het goede verloop van de wedstrijd verstoort of beïnvloedt – behoudt de Organisator zich het discretionaire recht om de wedstrijd te wijzigen, op te schorten of om de wedstrijd onmiddellijk te beëindigen. Deelnemers kunnen naar aanleiding hiervan hun aansprakelijkheid niet inroepen of aanspraak maken op enige vergoeding.

Artikel 13

Door zich in te schrijven voor de wedstrijd verbindt de deelnemer zich er hoe dan ook toe dat de inhoud van zijn/haar online inzending, in overeenstemming is met geldende wetgeving. In het bijzonder:

 • de openbare orde eerbiedigt en niet in strijd is met de goede zeden;
 • de intellectuele eigendomsrechten van derden respecteert;
 • de reputatie, het privéleven of het imago van derden niet schaadt;
 • geen denigrerende of lasterlijke uitlatingen bevat;
 • geen pedofiele inhoud bevat;
 • niet beledigend is ten aanzien van minderjarigen;
 • geen pornografisch inhoud  bevat;
 • de veiligheid of integriteit van een staat of grondgebied niet ondermijnt;
 • niet aanzet tot discriminatie op grond van geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd of politieke overtuiging;
 • niet aanzet tot misdaad, haat, geweld, zelfmoord of racisme;
 • niet aanzet tot het plegen van een misdrijf, een overtreding of een terroristische daad;

Deze lijst is niet limitatief. De Organisator behoudt zich het recht om, zonder verdere rechtvaardiging, foto’s en bijhorend bijschriften niet te publiceren op de website ingeval van schending, of vermoeden van schending, van bovenstaande gedragscodes.

Artikel 14

De prijzen kunnen niet het voorwerp zijn van een terugbetaling in contanten of een tegenprestatie van welke aard dan ook. De Organisator kan, indien hij als gevolg van overmacht daartoe genoodzaakt is, elke prijs vervangen door een prijs van gelijke aard en waarde.

Artikel 15

De voorwaarden voor de toekenning van de prijzen zullen aan elke winnaar telefonisch of per e-mail worden meegedeeld. Indien de door de deelnemer meegedeelde informatie of contactgegevens het niet mogelijk maken om hem/haar op de hoogte te brengen van zijn/haar prijs, verliest hij/zij de status van winnaar en zal hij/zij geen aanspraak kunnen maken op de prijs. In het geval dat de winnaar, om welke reden dan ook, niet in staat is om geheel of gedeeltelijk aanspraak te maken op zijn/haar prijs, zal hij/zij het voordeel verliezen, zonder de mogelijkheid op enige compensatie.

Artikel 16

Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers bepaalde informatie over zichzelf verstrekken (naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer). Deze informatie zal worden opgeslagen en automatisch worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (GDPR). Deelnemers hebben recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van hun gegevens. Deelnemers kunnen dit recht uitoefenen door schriftelijk contact op te nemen met Daily Science via: Daily Science bvba, 65 rue de l’Espérance in 6833 Mogimont.

Artikel 17

Deze regels zijn onderworpen aan het Belgische recht. Eventuele moeilijkheden bij de interpretatie van dit reglement en eventuele geschillen zullen in laatste instantie worden beslecht door de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de Organisator.